1993 yılında kurulan Inter Abrasiv 1996-2009 yılları arasında İzmir, Çiğli’de faaliyet göstermiştir. 1997 yılında ilk zımpara hattını kurmuş, bu şekilde kaplanmış bez ve fiber jumbo ruloların yanı sıra disk, sonsuz bant, rulo bez gibi son ürünleri de üretmeye başlamıştır. 2009 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki yeni üretim tesisine geçen INTER ABRASIV yeni bir kaplanmış zımpara hattı yatırımı ve sonrasında 2020 yılı itibariyle kesici ve aşındırıcı taş üretimi faaliyetlerine de başlamıştır. Jumbo bez zımpara üretiminde ve ticari ürünlerde önemli bir yükseliş içinde olan INTER ABRASIV fiber disk ve flap disk zımparada dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almaktadır. Flap disk üretiminde on katın üzerinde bir büyüme hızı ile küresel pazarda önemli bir paya sahip olmuştur. 

Fabrika Turu Videomuz için Tıklayın

Misyonumuz

Çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin iş ortağı olduğu, iyi hizmeti, teknolojiyi ve evrensel düşünce yapısını öne çıkaran bir anlayışla, Toplam Yönetim Sistemleri felsefesini benimseyerek kar etmek, sürekliliğini sağlamak ve aşındırıcı pazarında Interflex markasıyla özdeşleşmiş kalitemizi tüm dünyaya duyurmaktır.

 

Vizyonumuz

İNTERFLEX Markası ile, aşındırıcı ürünlerinde dünyanın 
her yerinde tanınan ve aranan, lider bir kuruluş olmak.

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız : 

İnter Abrasiv A.Ş., misyonu ve vizyonu doğrultusunda, yenilikçi teknolojimiz ile sürekli iyileştirme, kalite arttırımı ve inovasyon felsefemizi tüm süreçlerde ve entegre(kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği) yönetim sistemlerinde etkin şekilde kullanarak, 

 

 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayıp, beklentilerini istenen zamanda ve kalitede karşılamak,  
 • İlgili taraf ve tüm paydaşlarımızın en üst seviyede memnuniyetini sağlamak,

 • Ürünlerimizin tasarım, üretim ve kullanımında güvenliğini ve performansının iyileştirilmesini öncelikli tutmak,

 • Entegre yönetim sistemleri ile ilgili hedefleri oluşturmak, gözden geçirmek, performansını arttırmak ve hedefleringerçekleştirilmesi için gerekli kaynakların varlığını sağlamak,

 • Entegre Yönetim sistemleri şartlarına ilişkin yasal ve diğer gerekliliklere uymak,

 • Entegre yönetim sistemleri gereklerine gönüllü ve etkin katılımı sağlamak, çalışanların danışma ve katılımı ile iş sağlığı ve güvenliğinin temel öncelikli olduğu kurum kültürü oluşturmak, yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için
  sağlıklı/güvenli çalışma koşullarını yaratmak,

 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan yönetim sistemleri risklerini/fırsatları belirlemek, risklerin etkilerini en aza indirmek,fırsatların devamını sağlamak,

 • Doğal kaynakları koruyarak israfı, kirliliği önlemek, çevrenin korunmasını sağlamak,

 • Entegre Yönetim sistemleri verimliliğini artıran ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini desteklemek, enerji tasarrufunu sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek,

 • Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemek,

 • Rekabet gücümüzü arttırmak, her zaman güvenilir firma olmak,

 

Bilgi Güvenliği Politikamız : 

İnter Abrasiv A.Ş., iş sürekliliği ve bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerini etkileyecek; 

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemini ISO 27001 standardına uygun şekilde kurmak, uygulamak, kontrol etmek ve sürekli iyileştirmek,
 • Bilgi güvenliğini ilgilendiren yasal gereklilikleri, uygulanabilir şartları karşılamak,
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmek ve doğru bir şekilde önlemek,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını ve kurumsal yetkinliğini arttırarak tüm çalışanlarımız ile birlikte yönetmek, 
 • Bilgi güvenliğinin sürekliliğini hedefleyerek, bu amaçlara uygun tüm gereklilikleri yerine getirmek. 

 

Tüm Sertifikalarımız

Inter Abrasiv Sosyal Uygunluk Politikası

Üretimin ve yönetimin her aşamasında ’Önce İnsan‘’ prensibi ile hareket ederek, tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımıza, topluma, çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim anlayışımız olarak benimseriz. Sürdürülebilir büyüme ile yüksek kaliteli ürünler, çözümler ve hizmetler sunarak müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak için temel değerimizin insan kaynaklarımız olduğuna inanırız. Aşağıda belirtilen tüm maddeleri, taahhüt ederiz.

Çocuk İşçilik

Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 18 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

İşe Alım

Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,

Çalışanların Bilinçlendirilmesi

Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,

Çalışma Saatleri

Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,

Ücretler ve Ödemeler

Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini,

Ayrımcılık

Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını,

İletişim

Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya, takım çalışmasını ve işbirliğini desteklemeye; çalışkan, disiplinli, titiz ve sabırlı olmayı özendirmeye yönelik uygulamaları yürütmeyi,

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma

Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,

Müşterilere Karşı Sorumluluğumuz

Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren müşteri memnuniyeti odaklı anlayış ile hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunmayı; müşterilerimize saygı, eşitlik ve nezaket çerçevesinde yaklaşmayı,

Rüşvet ve Yolsuzluk

Rüşvet ve/veya komisyon verilmesinin, alınmasının veya önerilmesinin hiçbir koşul altında kabul edilemeyeceğini, etik kuralar çerçevesinde davranılacağını,

Tedarik Zinciri Yönetimi

Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmalarının sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi,

Temsil Edilme Özgürlüğü

Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi, tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara standartları ve kuralları da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,

Eğitim

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı,

Çevre

Tüm faaliyetlerimizin çevresel gerekliliklerini, çevre politikamız kapsamında en üst düzeyde gerçekleştirmeyi, çevresel konularda yasal yükümlülüklerin de üzerinde bir hassasiyet bilinci ile çalışmalarımızı yönlendirmeyi ve bilinçlendirmeyi, çevresel etkilerin azaltılmasını, enerji ve doğal kaynakların korunmasını,